July 29, 2019

หัวหน้ายุคใหม่ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง? บทเรียนจาก Google

ในยุคปัจจุบัน Google ได้กลายมาเป็นองค์กรอันดับต้นๆ ที่มีแต่คนปรารถนาจะทำงานด้วย ด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย หนึ่งในเหตุผลนั้นคงหนีไม่พ้นประเด็นที่ว่าหลายๆ คนสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ในเรื่องการพัฒนความสามารถของพนักงานใน Google

เรื่องของความยากในการเข้าทำงาน และเลื่อนขั้นในองค์กรดังอย่างๆ Google เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป และเรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆ ว่าพนักงานที่เก่งๆ เมื่อได้โปรโมทเป็นหัวหน้า กลับเป็นหัวหน้าที่ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดี เรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในหลายๆ องค์กร

ด้วยเหตุที่ Google ต้องการวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในระดับหัวหน้าของพวกเขาอย่างจริงจัง Google จึงได้ลงทุนทำการวิจัยเชิงลึกกับพนักงานของเขาในระดับหัวหน้าขึ้นไป 10,000 คน โดยเข้าไปสังเกตพฤติกรรม กระบวนการในการทำงาน และ การประเมินผลงาน เป็นต้น เพื่อค้นหาว่าทักษะ หรือ ความสามารถอะไรบ้าง ที่ Google จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสูตรของ Management Training

จากผลการวิจัยและการศึกษาพบว่า มีอยู่ 6 เรื่องที่สำคัญ นั่นคือ

เรื่อง Mindset และ Values: ด้วยเหตุผลจากงานวิจัยที่ว่า Growth Mindset เป็นทักษะที่สำคัญของคนและโดยเฉพาะผู้นำในยุคนี้ Google จึงผลักดันให้พนักงานในระดับหัวหน้าทุกคนพัฒนาในเรื่อง Growth Mindset กันอย่างจริงจัง เพราะพวกเขาเชื่อว่า การมี Growth Mindset จะทำให้พนักงานในระดับหัวหน้า มีความกระตือรือร้น ที่จะทำงานที่ท้าทาย กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ และยังจะช่วยให้ผลงานออกมาดีกว่าเดิมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนให้พนักงานในระดับหัวหน้า นำค่านิยมของตนเอง ที่สอดรับกับค่านิยมขององค์กร มาขยายผลในการทำงานอีกด้วย เพราะจะเป็นการทำให้พนักงานระดับหัวหน้าทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร

เรื่อง Emotional Intelligence (EI):

Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญ ที่ทำให้คนเราสามารถรับรู้และเข้าใจภาวะทางอารมณ์ทั้งของตัวเราและของคนอื่นได้เป็นอย่างดี ผลที่ตามมาคือทำให้เราเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Google เชื่อว่า หัวหน้าที่มีทักษะในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ จะทำให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดี และ สามารถทำให้คนคนนั้นตัดสินใจได้ดีด้วยเช่นกัน เพราะหัวหน้าจำเป็นต้องสื่อสาร ต้องตัดสินใจบ่อยมาก Google จึงให้ความสำคัญกับพนักงานในระดับหัวหน้าในการเรียนรู้ทักษะในเรื่องนี้

เรื่อง Manager Transition:

เรื่องนี้ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญ แต่ Google กลับให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะในช่วงที่ทดลองงานหรือช่วงการถ่ายโอนงาน Google ต้องการสนับสนุนให้หัวหน้ามือใหม่ ไม่ต้องกลัว หรือ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ หัวหน้ามือใหม่ทุกคนสามารถแชร์ปัญหา แชร์เรื่องอุปสรรค หรือ ร้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเขา หรือ เพื่อนร่วมงานในทีมได้อย่างเต็มที่

เพราะ Google เชื่อว่า การทำแบบนี้จะทำให้ หัวหน้ามือใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง และ สามารถก้าวมาเป็นหัวหน้าที่ดี ที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

เรื่อง Coaching:

Coaching เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ Google มองว่าเป็นทักษะที่สำคัญของหัวหน้าที่จะต้องมี ซึ่ง Google ได้ กำหนดนิยามของการเป็น Good Coaching เอาไว้ดังต่อไปนี้

  • การให้ Feedback ต้องให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และ เฉพาะเจาะจง และถึงแม้บางครั้ง Feedback อาจจะหนักไปบ้าง แต่ต้องให้ในแบบที่กระตุ้น หรือ จูงใจให้เกิดความคิดในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ในเวลาที่ต้องประชุมหรือพูดคุยกันในแบบ One-on-one
  • ฝึกฝนทักษะการฟัง โดยต้องฟังด้วยความตั้งใจจริง ฟังด้วยการเปิดใจและใส่ใจกับสิ่งที่คนพูด
  • มีความตระหนักรู้ ทั้งในส่วนความคิดและทัศนคติของตัวเราเอง และ มุมมองต่อผู้อื่น
  • รู้จักตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อค้นหาความมีไหวพริบและความสามารถของทีมงาน

เรื่อง Feedback:

เพราะคำพูดจากหัวหน้า สามารถสร้าง หรือ ทำลายความสัมพันธ์กับลูกน้องได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรื่องของการให้ Feedback จึงเป็นเรื่องที่ Google มองว่าเป็นทักษะที่สำคัญ Google เชื่อว่า Feedback ที่ดีต้องสามารถรักษาความสมดุลทั้งด้านดี และ ไม่ดีเอาไว้ได้ และต้องมีองค์ประกอบที่สามารถทำให้ตัวพนักงานมองเห็นด้านที่เป็นบวกหรือเป็นโอกาสสำหรับเขาในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้

เรื่อง Decision Making:

การตัดสินใจก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้า เพื่อให้ทุกๆ การตัดสินใจของพนักงานในระดับหัวหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Google จึงได้กำหนดวิธีการ โดยอาศัยการตั้งคำถามเพื่อช่วยในเรื่องการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้

  • อะไร คือปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไข? แล้วทุกคนในทีมของเรามองเห็นปัญหานี้เหมือนกันหรือเปล่า?
  • ทำไม เรื่องนี้ถึงสำคัญ? และมันเกี่ยวข้องอะไรกับเป้าหมายของทีมงาน และ ขององค์กรหรืเปล่า?
  • ใครเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้?
  • กระบวนการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นอย่างไร?
  • เมื่อไหร่ที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้? และ ใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง?

นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนให้พนักงานในระดับหัวหน้าสามารถทดสอบแนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาของพวกเขาได้ ด้วยการขอรับ Feedback หรือ ความคิดเห็น จากหัวหน้าของพวกเขา หรือ จากเพื่อนร่วมงานได้ การทำแบบนี้จะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย…