ระยะเวลาเรียนรู้

 

30 ชั่วโมง

รวมการศึกษาด้วยตนเอง

และการทำโครงการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

พนักงานในภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ       หรือ สถาบันการศึกษา ที่รับผิดชอบใน           ส่วนงานวิจัย

สถานที่การเรียนรู้

 

The Garage – อาคาร เอฟ วาย ไอ

MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Program Objectives

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถออกสู่ตลาดได้ ไม่จำกัดเฉพาะกรอบของเทคโนโลยีเท่านั้น และเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
  • พัฒนาสินค้าให้มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น
  • ลดระยะเวลา ทรัพยากรและงบประมาณในระหว่างกระบวนการทำวิจัย
  • มองเห็นและรู้จักโอกาสในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด และ spin off ออกไปเป็นธุรกิจย่อยได้

Learning Outcomes

  • เปลี่ยนกรอบแนวคิดของตนในฐานะนักวิจัยสู่การมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจสินค้าและเทคโนโลยี
  • ทำความเข้าใจและระบุคุณค่าของสินค้า / บริการ ความต้องการของผู้ใช้และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของตน
  • กำหนดและแยกแยะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สินค้าในลักษณะเดียวกัน
  • ระบุและวิเคราะห์คู่แข่งของผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อค้นหาวิธีการแข่งขันในด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
  • มีความเข้าใจและกำหนดกระบวนการพัฒนาทำซ้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ก่อนออกสู่ตลาด

รายละเอียดหลักสูตร