Outward Mindset

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Outward Mindset เป็นการเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการสร้างวิสัยทัศน์ธุรกิจให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เพื่อสร้างให้บุคลากรมุ่งเน้นเป้าหมายและผลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมแทนที่จะมุ่งเน้นเป้าหมายส่วนตัว หลักสูตรนี้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือร่วมใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และการมีเป้าหมายร่วมกัน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น 1-2 วัน ที่เราพัฒนาร่วมกับผู้นำความคิดระดับโลกด้านวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร จากสถาบันอาร์บิงเจอร์ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคลากรระดับผู้บริหารจัดการ ที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาบุคลากรชั้นยอด หลักสูตรนี้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่มีการปฏิสัมพันธ์สูง ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์ การฝึกหัดทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว การสะท้อนภาพตนเอง การฝึกหัดแบ่งปันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การนำเครื่องมือไปใช้ในทางปฏิบัติผ่านกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

benefits_services

ประโยชน์

สามารถสร้างให้เกิดกรอบแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร หลักสูตร Outward Mindset เป็นการปรับเลนส์การมองที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรในการมองการทำงาน ความสัมพันธ์ และโลก หลักสูตรนี้ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผสานคุณค่าทางสังคมแนวบวก เช่น การเคารพผู้อื่น การตระหนักรู้ตนเอง และความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างขึ้น เพื่อเป็นตัวผลักดันการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย

 

เพิ่มความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและใกล้ชิดขึ้นระหว่างบุคลากร และแผนกต่างๆ เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ลดความขัดแย้ง และขับเคลื่อนประสิทธิผลของทีมเพื่อผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

ผู้ที่มองหาแรงบันดาลใจในการแปรเปลี่ยนองค์กร ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่กลมกลืนกันมากขึ้น เพื่อตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน สร้างเสริมกำไร ปรับปรุงความสามารถของผู้นำ

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส / ผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของทีม สร้างขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กรและทีม เพื่อเพิ่มผลประกอบการและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Leaders of All Levels

ผู้นำในทุกระดับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับ Mindset เพื่อตระหนักถึงประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน จากการเปิดกว้างและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น