6 Learning LabsWhat is learning labs?
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สั้นกระชับ ทรงพลัง เน้นเป้าหมาย สร้างแรงกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ของคุณ
The Cost of Forgetting
ไม่ว่าผู้เรียนจะมีเจตนารมณ์และแรงกระตุ้นที่ดีอย่างไร แต่เมื่อจบการอบรม เราจะมีงานรออยู่มากมายที่ต้องทำ เราจะย้อนกลับไปทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยรูปแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคยอีก และจะลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปอย่างรวดเร็ว จากงานวิจัยของ Ebbinghaus พบว่า คนมักจะลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้มากถึง 75% หลังจบอบรมเพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น
Implement The Theory to Practicality in Real-Life
ด้วย SEAC 6Labs ที่สั้นกระชับ ทรงพลัง และมุ่งเน้นเป้าหมาย จะเร่งกระบวนการเรียนรู้และการปรับใช้ และชี้นำทิศทางไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ด้วยการใช้กิจกรรมหลากหลาย ไม่ซับซ้อน นำไปปรับใช้ได้จริง และง่ายต่อการบริหารจัดการ จะช่วยสนับสนุนสิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับลดระยะเวลาการอบรม มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เพื่อสร้างความสามารถระดับบุคคล และองค์กร
กิจกรรมเหล่านี้ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และ 4Line SMART learning เพื่อให้ผู้เรียนนำสู่การปฏิบัติใช้จริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • Unpacking Lab
  เซสชั่นที่ใช้เวลาสั้น ๆ ที่มักจะจัดรูปแบบเสมือน หลังจบการอบรม หรือ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนเข้าใจ หรือมีความรู้เชิงลึกมากขึ้นในเนื้อหาหลัก กรอบโครงสร้าง หรือ โมเดลต่าง ๆ มักจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีความซับซ้อนในแนวคิดหรือ โครงสร้าง (เช่น หลักสูตร Design Thinking, Outward Mindset เป็นต้น)
 • Skill Practice Lab
  มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งในทักษะหรือการใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงจากบทเรียนไปพร้อม ๆ กับการปรับใช้กับสถานการณ์จริงของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของผู้เรียน และทำให้พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและเครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
 • S.T.A.R. Planning & Reflection Labs
  การปรับใช้และการสะท้อนการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทั้งด้านกรอบคิด ทักษะ และ พฤติกรรม การเข้าร่วม labs ทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อเน้นการวางแผน การทดลอง และ การสะท้อนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้กรอบคิดใหม่ ทักษะใหม่ และ เครื่องมือใหม่ กับบุคคลและสถานการณ์ ที่ผู้เรียนได้ระบุไว้
 • Group/Individual Coaching Labs
  การโค้ชอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย เพื่อเห็นถึงความคืบหน้าในเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญให้การช่วยเหลือและเครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมกับการกำหนดแผนปฏิบัติการขั้นต่อไป โดยมากแล้วจะเชื่อมโยงส่วนนี้กับการทำโครงการอาจจะหลังหรือระหว่างการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
 • Impact Presentations
  การกำหนดโครงการระยะเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน เพื่อผู้เรียนปรับใช้กรอบคิดใหม่ ทักษะใหม่ และเครื่องมือใหม่ โดยช่วงท้ายของโครงการ ผู้เรียนนำเสนอสิ่งที่ได้ทดลอง เครื่องมือที่ได้ปรับใช้ และผลลัพธ์เชิงบวกที่ได้เกิดขึ้นระหว่างโครงการการแบ่งปันเรื่องราวผลลัพธ์ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังเกิดเป็นปัญญาสะสมของกลุ่มต่อไปสำหรับอนาคตด้วย
 • Community of Practice Labs
  เซสชั่นที่มีการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้เรียนแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง แนวทางปฏิบัติที่ดี หรือ ปัญหา ความท้าทายที่เกิดขึ้น กิจกรรมนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนหลังจบการเรียนรู้ และได้นำสิ่งที่เรียนรู้ปรับใช้กับสถานการณ์จริง
footer-logo
Empower Lives Through Learning
FacebookYouTubeLinkedInLineTwitterInstagram
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์