ข้อกำหนดการใช้บริการ
ข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการใช้งาน และการแชร์ข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา
เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้อกำหนดการใช้บริการ
ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ('ข้อกำหนด') ครอบคลุมการใช้บริการเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้ผ่านห้องเรียนของเรา (ทั้งในรูปแบบของระบบออฟไลน์และออนไลน์) ('บริการ') ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ('เรา' หรือ 'SEAC') ในการเข้าใช้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อกำหนดนี้ทุกประการ รวมถึงนโยบายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้ด้วย
บริการ
ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายของ SEAC ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เป็นสิทธิไม่ผูกขาด และอาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้ สิทธิเข้าถึงบริการดังกล่าวจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเท่านั้น ในการใช้งานสำหรับบริการบางประเภทหรือบางหลักสูตรสามารถใช้งานได้เพียงภายในประเทศไทยเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนหรือบริการอื่นใดของเราเมื่ออยู่นอกพื้นที่ประเทศไทย คุณภาพในการแสดงผลของเนื้อหาอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์การใช้งาน และอาจได้รับการส่งผลกระทบจากหลายปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานที่ที่ใช้บริการ ช่วงความถี่ หรือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บัญชีของท่าน
ในการเข้าถึงหรือการใช้บริการบางประเภท ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของท่านก่อน ซึ่งท่านยืนยันว่าข้อมูลตามที่ท่านได้ดำเนินการลงทะเบียนไว้ถูกต้องและครบถ้วน ท่านไม่สามารถแบ่งปันบัญชีผู้ใช้ของท่านกับบุคคลอื่น และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเอาไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำลงภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อเราและต่อบุคคลอื่น อันมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลภายนอกเข้ากระทำการผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดนี้ ท่านไม่สามารถแบ่งปัน ให้เช่า ให้ยืม ขาย ให้สิทธิการใช้ หรือกระทำการอื่นใดอันจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการได้
สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ
ในการเข้าใช้บริการนั้นไม่มีผลให้ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้เข้าถึง SEAC และพันธมิตรทางการค้าของเราขอสงวนสิทธิใด ๆ ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิประเภทใด ๆ ในการออกแบบ พัฒนา และดัดแปลง บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านต้องไม่ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน แจกจ่าย เผยแพร่ หรือพยายามกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัส แนวคิด หรือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของบริการและผลิตภัณฑ์ในขณะที่ท่านใช้บริการหรือเข้าถึงบริการของเรา เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดนี้ ท่านต้องไม่ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เก็บรักษา แปลความ ถอดความ แจกจ่าย แบ่งปัน โอน ให้ยืม ขาย ให้เช่า เผยแพร่ หรือโอนสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากการบริการของเรา
เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น
ท่านสามารถสร้างหรือแบ่งปันเนื้อหาของท่านเองได้โดยการแชร์ โพสต์ หรือกระทำการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน (“เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น”) ให้กับเรา วิทยากร และ/หรือผู้ใช้รายอื่นๆ โดยที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาเหล่านั้นจะยังเป็นของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น ในการแบ่งปันเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นแล้วนั้น ท่านตกลงให้สิทธิแก่เราแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ และใช้เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด เช่น ด้านระยะเวลา รูปแบบ การเรียกเก็บค่าตอบแทน เป็นต้น โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงเนื้อหาที่เราเห็นว่าขัดกับข้อกำหนดนี้ด้วย เมื่อท่านให้คำแนะนำ ติชม และความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริการของเรา ถือเป็นการอนุญาตให้เรานำความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้งานโดยปราศจากข้อจำกัด และการเรียกค่าตอบแทนในการกระทำดังกล่าวนั้น
บริการที่มีการเรียกเก็บเงิน
ในบางบริการเช่น YourNextU หรือ หลักสูตรที่ให้ประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรออฟไลน์และออนไลน์นั้นจัดทำขึ้นโดยมีการคิดค่าบริการ ซึ่งในการคิดค่าบริการและวิธีการชำระเงินนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ค่าบริการนั้นไม่สามารถทำการเรียกคืนได้ และจะไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับช่วงเวลาท่านใช้ไม่ครบรอบระยะเวลาที่ท่านสมัครหรือสำหรับเนื้อหาที่ท่านยังไม่ได้เรียนข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีการเรียกเก็บเงินInLine Course • กรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ InLine Course ที่ SEAC Space อาคาร FYI โปรดทราบว่าบริการของเราไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และค่าที่จอดรถ• เนื่องจากที่นั่งของบริการ InLine Course ในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการที่ทำการจองที่นั่งก่อนได้สิทธิ์ก่อนเท่านั้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการลงทะเบียนและยกเลิกการจอง• เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ คำแนะนำและนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย การยกเลิกที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อห้ามหรือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 เช่น การตรวจและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัส กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับในแต่ละพื้นที่ การตัดสินใจหรือความจำเป็นในการกักตัวของผู้สอน ผู้เรียน หรือเจ้าหน้าที่ของ SEAC นั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจแตกต่างไปจากข้อกำหนดและนโยบายโดยทั่วไปของ SEAC โดยเราจะพยายามหาออกด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมต่อผู้สอน ผู้เรียน และ SEAC ให้มากที่สุด• หากทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจอง คลาสเรียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านด้วยเหตุผลที่สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทางเราจะหาทางดำเนินการให้บทเรียนของท่านยังคงสามารถเข้าถึงต่อได้จนครบบทเรียนด้วยระบบการเรียนโดยทางไกล ทั้งในรูปแบบของออนไลน์หรือการเรียนโดยรักษาระยะห่างจากผู้สอน ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์เราอาจจะทำการจัดตารางเวลาการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหม่ในภายหลัง หรือทำการเสนอทางเลือกอื่น ๆ ที่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในมูลค่าเดียวกันหรือสูงกว่าแก่ผู้ใช้บริการ• หากท่านประสงค์จะยกเลิกการจองหรือไม่สามารถมาใช้บริการตามที่จองไว้ได้ โปรดศึกษาระเบียบการลงทะเบียนและยกเลิกการจอง BeeLine Community • โปรดปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและแสดงความคิดเห็นให้อยู่ภายในหัวข้อ เราทุกคนล้วนต้องการการปฏิบัติอย่างให้เกียรติกัน และการให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ดีสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน• นโยบายของเราคือการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ห้ามไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อสื่อสารข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ให้ร้าย เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ลามกอนาจาร ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือข้อความหรือเนื้อหาที่ประกอบเป็นหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง• ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตนในลักษณะก่อกวน น่ารังเกียจ ข่มเหงรังแก เอาเปรียบ หรือไร้มารยาทใน BeeLine Community นอกจากนี้ ท่านต้องปฏิบัติตนในเชิงสร้างสรรค์และสุภาพ ไม่ประสงค์ร้ายหรือจงใจสร้างปัญหา
ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
แนวทางปฎิบัติ ข้อจำกัดการใช้งาน และความรับผิดชอบทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะต้องรับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้บริการหรือสร้างบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเราจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเปิดเผยข้อมูล สร้างลิงก์มายังบริการของเรา สร้างเฟรมหรือมิเรอร์เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการของเรา ใช้บริการของเราเพื่อการแบ่งปันเวลาหรือนำไปหารายได้ในลักษณะของสำนักงานบริการ หรือเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่สามในลักษณะอื่นๆ ห้ามแก้ไขระบบความปลอดภัยของบริการ แก้ไขบัญชีของผู้ใช้รายอื่น เข้าถึงข้อมูลในบริการหรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีไว้เพื่อท่าน เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง พยายามสืบค้น ตรวจหา หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการหรือแพลตฟอร์มใดๆ หรือเจาะระบบความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือตั้งใจทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบใช้การไม่ได้
Suspension / Termination
หากท่านละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ ทางเราอาจพิจารณาระงับบัญชีของท่านหรือการจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วน โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ ซึ่งหากเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงและบ่อยครั้ง เราอาจยุติการการเข้าถึงบริการนี้ของท่านทันที ในกรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งแต่ไม่เข้าเรียนติดต่อกันสามครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง SEAC, บริษัทในเครือ, พันธมิตรทางการค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุผล) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ภาระผูกพันนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าการเข้าถึงบริการนี้ของท่านจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
การให้บริการต่าง ๆ นี้เป็นไป “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามเท่าที่มีอยู่” (AS IS AND AS AVAILABLE BASIS) เท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ SEAC ปฏิเสธการรับประกันต่าง ๆ ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันความเหมาะสมตามวิสัยในการใช้งานทั่วไป หรือรับประกันความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือกรรมสิทธิ์ และการไม่ละมิดใด ๆ SEAC จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของท่านด้วยเนื้อหาที่มีความทันสมัยและขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหา จัดหาเนื้อหาใหม่มาทดแทน และอัปเกรดเนื้อหาให้ดีขึ้น SEAC, บริษัทในเครือ, พันธมิตรทางการค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ มูลเหตุแห่งการดำเนินคดี ความรับผิดหรือความเสียหายประเภทใดๆ สำหรับสาเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิด เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านชำระไว้เป็นค่าบริการของเราในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าวันเกิดมูลเหตุแห่งการดำเนินทางกฎหมาย SEAC, บริษัทในเครือ, พันธมิตรทางการค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อ (ก) การสูญเสียผลกำไร ยอดขาย หรือธุรกิจ, การสูญเสียโอกาสในการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ, การนัดหยุดงาน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องความเสียหายข้างเคียงหรือเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ครอบคลุม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเพื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าสภาพแห่งสิทธิ์เรียกร้องจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) การดำเนินการหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจาก SEAC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการที่หมิ่นประมาท ล่วงเกิน หรือผิดกฎหมาย หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SEAC ท่านรับทราบว่าการใช้บริการของเราอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของการอนุญาต หรือมีบริการหรือโฆษณาของบุคคลภายนอก ท่านยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวโดยมีผลเป็นการแทนข้อกำหนดเดิม เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริการของเราอยู่เสมอ (เช่น เมื่อมีการเพิ่มเติมรูปแบบใหม่ ๆ) โดยจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับท่านทันทีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป ถือได้ว่าท่านตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
การแบ่งแยกส่วน
หากข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่ยังสมบูรณ์และยังใช้บังคับได้นั้น ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดนี้ ให้อยู่ในอำนาจของศาลไทยในการระงับชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว
footer-logo
Empower Lives Through Learning
FacebookYouTubeLinkedInLineTwitterInstagram
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์