/assets/images/organizational/bg-business.png
  • /assets/images/organizational/smart-learning/solution-1.jpg
  • /assets/images/organizational/smart-learning/solution-2.jpg
  • /assets/images/organizational/smart-learning/solution-3.jpg

SEAC Your Smart Learning Solutions

พลิกโฉมโซลูชันสำหรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ตรงกับบริบทการทำงานและการใชีชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนากรอบความคิด หรือทัศนคติที่ช่วยสร้างความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับองค์กร

ArchitecK

ยกระดับการเรียนรู้ขององค์กรด้วย Solutions ที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับองค์กรของคุณ ที่จะช่วยยกระดับผลลัพธ์จากการลงทุนเรื่องคนขององค์กร เกิดการพัฒนาคนในองค์กร สร้างผลลัพธ์ใหม่ในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้

YourNextU

รูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้เรียน สร้างการเรียนรู้ร่วมกันจากหลากองค์กร ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงทันที

footer-logo
Empower Lives Through Learning
FacebookYouTubeLinkedInLineTwitterInstagram
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์